Pharlaimint

Na Coistí ar a bhfreastalaím i bParlaimint na hEorpa

Ceist a chur

maria-walsh-empl

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (EMPL)

Clúdaíonn an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta go leor polasaithe fostaíochta agus sóisialta a áiríonn coinníollacha oibre, cuimsiú sóisialta agus coimirce sóisialta.

Rinne mé obair mar Scáth-Rapóirtéir ar Oiliúint Gairmoideachais agus faoi láthair táim ag obair mar Scáth-Rapóirtéir le comhghleacaithe ó Choiste um Chearta na mBan & um Chomhionannas Inscne ar Chomhdhréacht Tuarascála maidir leis an Treoir um Thrédhearcacht i leith Pá Inscne. Táim an-ríméadach a bheith ceaptha mar Rapóirtéir do Thuarascáil Féinthionscnaimh dar teideal ‘Meabhairshláinte i Saol Digiteach na hOibre’.

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

This committee is responsible for all cultural aspects of the European Union such as the protection of culture and heritage, linguistic diversity, education, audiovisual policy, media policy, youth and sports. Additionally, CULT has spearheaded the ‘Erasmus +’ programme, as well as ‘Creative Europe’ and the ‘Europe Solidarity Corps’ programmes.

As the only Irish member on CULT, I am honoured to represent us in supporting the recovery of the cultural and creative sector in the EU. Among my key objectives is the promotion of access for and participation of disabled and socially marginalised groups, both as creators and audience members.

maria-walsh-culture
maria-walsh-libe

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Tá an Coiste seo freagrach as gnéithe cultúrtha uilig an Aontais Eorpaigh, ar nós caomhnú an chultúir agus na hoidhreachta, éagsúlacht teanga, oideachas, polasaí closamhairc, polasaí meán, an óige agus spórt. Chomh maith leis sin, bhrúigh an Coiste um Chultúr agus um Oideachas an clár ‘Erasmus +’ chun cinn mar aon leis na cláir ‘Eoraip na Cruthaitheachta’ agus ‘An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach’.

Toisc gur mise an t-aon bhall Éireannach ar an gCoiste um Chultúr agus um Oideachas is mór an onóir dom a bheith ag déanamh ionadaíocht orainn ag tacú le téarnamh na hearnála cultúrtha agus cruthaitheachta san AE. I measc na bpríomhaidhmeanna atá agam, táim ag féachaint le rochtain agus páirteachas a bheith ag grúpaí faoi mhíbhuntáiste agus grúpaí atá imeallaithe go sóisialta mar chruthaitheoirí agus mar bhaill lucht féachana.

Obair Mheabhairshláinte

Táim tiomnaithe an tionchar trasghearrthach a eascraíonn as meabhairshláinte a ardú trí m’obair ar pholasaithe. Lárnach don mhisean seo tá an glaoch ar Bhliain an AE um Dhea-Shláinte Mheabhrach chun cinntiú go bhfuil muid réidh don ghéarchéim meabhairshláinte i ndiaidh na paindéime. Suímse mar chomh-chathaoirleach ar an dá ghrúpa meabhairshláinte laistigh den Pharlaimint, an Chomhghuaillíocht Meabhairshláinte agus Folláine agus Comhaontas na bhFeisirí Parlaiminte um Meabhairshláinte.

Cé gur ar na Ballstáit atá an príomhchúram do chúrsaí sláinte, tá ról lárnach ag an AE sláinte phoiblí agus acmhainneacht na gcóras sláinte poiblí a fheabhsú. Tá 447 milliún saoránach ina gcónaí, ag obair agus ag staidéar san AE agus is mór go deo na buntáistí a bheadh mar thoradh ar infhaighteacht cúram sláinte trasteorann agus comhordú níos fearr idir na Ballstáit.

maria-walsh-mental-health-matters
Maria Walsh mental-health-wellbeing

Coalition for Mental Health and Wellbeing

This group acts as a platform for like-minded MEPs to amplify the voices of people with mental health problems. We advocate for a coordinated response to address the most pressing determinants of mental health. The Coalition supports the development and implementation of comprehensive, unbiased mental health friendly policies. We consistently champion mental health and wellbeing, particularly for people in vulnerable situations. The Group works to promote the involvement of (ex)users of mental health services in political decisions.

The MEP Alliance for Mental Health

This group brings MEPs and relevant stakeholders together to advocate for the development of sound EU policies which contribute to the prevention of mental ill health and ensure appropriate and high quality services and person-centred care, empowering those affected. The group meets a couple of times a year to highlight the need for EU-level activities to ensure mental health is incorporated in a variety of areas. The secretariat for this Group is being provided by GAMIAN-Europe.

maria-walsh-mep-alliance-for-mental-health